Yönerge

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - Bu Yönerge; Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Biriminin örgütlenmesine, yönetimine ve faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesinin

b bendinin 8 inci alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu Yönergede geçen;

a)        Birim: Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Birimini,

b)        Birim Müdürü: Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi Müdürünü,

c)         Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi" Yönetim Kurulunu,

                    ç)         Danışma Kurulu: Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi Danışma Kurulunu,

d)        Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

e)         Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

f)          Üniversite: Anadolu Üniversitesini

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birimin Amacı ve Faaliyet Alanları

Birimin amacı

MADDE 4 - Birimin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimleriyle işbirliği ve yurt içinde/yurt dışında turizm ile ilgili her alanda araştırma ve uygulama yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek ve ilgi alanına giren diğer çalışmaları yapmaktır.

Birimin faaliyet alanları

MADDE 5 - Birimin faaliyet alanları şunlardır:

 

 

Sayfa 1/4

a)        Turizmle ilgili her alanda ve her düzeyde çalışma yapmak elde edilen araştırma sonuçlarını kamuoyuna duyurmak ve kamuoyunun bilinçlenmesine katkı sağlamak,

b)        Birimin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal/uluslararası, resmî veya özel kurum/kuruluş ve/veya sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde bulunmak, proje vb. ortak çalışmalar yapmak, bu projeleri uygulamak ve/veya uygulanmasını izlemek,

c)         Sektör çalışanlarına ve/veya toplumun diğer kesimlerine yönelik danışmanlık hizmeti vermek, eğitim faaliyetleri ve ulusal/uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans, çalıştay vb. düzenlemek,

ç)            Farklı kültürleri ve kültür alanlarını tanıtan, toplumlar arası kültürel ve ekonomik ilişkiler konusunda bilinçlendirici faaliyetler yapmak,

d)       Turizm alanıyla ilgili arşiv oluşturmak ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimin Yönetim Organları ve Görevleri

Birimin yönetim organları

MADDE 6 - Birimin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür

MADDE 7 - Müdür, Birimin faaliyet alanlarıyla ilgili olan Üniversite öğretim üyeleri arasından 3 yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Birimi temsil eder. Yönetim Kurulunun doğal üyesidir ve Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

Müdür, kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir öğretim elemanını Müdür Yardımcısı olarak atar. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresinin bitimi ile sona erer. Müdür Yardımcısı, Müdürün görevde olmadığı hallerde Müdüre vekâlet eder.

 

Müdürün görevleri

MADDE 8- Müdürün görevleri şunlardır:

a)     Birimin faaliyet alanlarına yönelik araştırmalar yapmak ve gelişimine yönelik önerilerde bulunmak,

b)    Birim personelinin çalışma programlarını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve denetlemek,

c)      Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantının gündemini belirlemek,

      ç)    Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

                d)    Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

                e)     Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek ve uygulamak,

f)      Birimi ulusal/uluslararası ölçekte temsil etmek, benzer faaliyetler gösteren kurum/kuruluşlarla iletişim kurmak, Birimin faaliyet alanları kapsamında, yerel ve küresel ölçekteki gelişmeleri takip etmek,

g)     Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun görüşlerini alarak Rektöre sunmak.

 

Sayfa 2/4

 

 

Yönetim Kurulu

MADDE  9- Yönetim  Kurulu;  Müdür,  Müdür  Yardımcısı  ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendirilen 3 üye ile birlikte toplam 5 üyeden oluşur. Süresi dolmadan boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirme, süresi dolan üyenin/üyelerin yerine ise yeniden görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az 4 kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır; kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)     Birimin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışma programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmek,

b)    Birimin gelecekteki çalışmalarıyla ilgili projeler önermek,

c)     Yurt içi ve yurt dışındaki kamu/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmalara ilişkin temel ilke, esas ve usulleri tespit etmek,

       ç) Birimin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d)    Birimin yıllık faaliyet raporuyla bir sonraki yıla ait çalışma programını karar bağlamak,

e)    Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

 

Danışma Kurulu

MADDE 11 - Danışma Kurulu; Müdür, Birimin faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olan akademisyenler veya kamu/özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi ve Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilen en az 5 üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az 1 kez toplanır.

 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a)     Birimin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler geliştirmek ve gelecekteki çalışmaları hakkında projeler önermek,

b)     Yurt içindeki/yurt dışındaki kamu kurumlarıyla/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmalara ilişkin önerilerde bulunmak,

c)      Danışma Kurulunun faaliyetleriyle ilgili olarak yıllık rapor hazırlamaktır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 - Birimin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

 

 

 

Sayfa 3/4

Yürürlükten kaldırılan Yönerge

MADDE 14 - Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16/8/2010 tarihli ve 10/2 sayılı Senato kararı ile kabul edilen "Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi (TAB) Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 15 - Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16 - Bu Yönerge hükümlerini, Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

Sayfa 4/4